Sneltoetsen Word 2016 voor Mac

Actie Sneltoets
De laatste bewerking ongedaan maken F1
Tekst of afbeeldingen knippen F2
Tekst of afbeeldingen kopiëren F3
De inhoud van het Klembord plakken. F4
De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken) F5
Het vak Spelling en grammatica openen F7
Een selectie uitbreiden F8
Geselecteerde velden bijwerken F9
Naar het volgende veld gaanDeze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control voor Bureaublad weergeven. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Bureaublad weergevenvoor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Bureaublad weergeven of u kiest  (minteken) om deze uit te schakelen. F11
Naar volgende venster gaan CMD + `
De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand). CMD + SHIFT + S
Tekst kopiëren SHIFT + F2
Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan SHIFT + F3
De actie Zoeken of Ga naar herhalen SHIFT + F4
Naar het vorige invoegpunt gaan SHIFT + F5
Naar het vorige venster gaan CMD + SHIFT + `
Het deelvenster Synoniemenlijst openen SHIFT + F7
Een selectie verkleinen SHIFT + F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat SHIFT + F9
Naar het vorige veld gaanDeze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control voor Bureaublad weergeven. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Bureaublad weergevenvoor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Bureaublad weergeven of u kiest  (minteken) om deze uit te schakelen. SHIFT + F11
De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen CMD + F3
Het venster sluiten CMD + F4
Naar volgende venster gaan CMD + F6
Het lint uitvouwen of minimaliseren ALT + CMD + R
Een leeg veld invoegen CMD + F9
Een veld vergrendelen CMD + F11
De inhoud van de Prikker invoegen CMD + SHIFT + F3
De actie Zoeken of Ga naar herhalen CMD + SHIFT + F4
Een bladwijzer bewerken CMD + SHIFT + F5
Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken CMD + SHIFT + F7
De selectie als een blokselectie uitbreiden CMD + SHIFT + F8 vervolgens pijltoets
Een veld ontkoppelen CMD + SHIFT + F9
Een veld ontgrendelen CMD + SHIFT + F11
AutoTekst-fragmenten maken ALT + F3
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht VoorkeurenSpelling en grammaticacontrole). ALT + F7
Een macro uitvoeren ALT + F8
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten ALT + F9
Geselecteerde tekst op internet opzoeken CMD + SHIFT + L
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten ALT + SHIFT + F9

De cursor verplaatsen

Verplaatsing Toetsen
Eén teken naar links Pijl-links
Eén teken naar rechts Pijl-rechts
Eén woord naar links ALT + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts ALT + PIJL-RECHTS
Eén alinea omhoog CMD + PIJL-OMHOOG
Eén alinea omlaag CMD + PIJL-OMLAAG
Eén cel naar links (in een tabel) SHIFT + TAB
Eén cel naar rechts (in een tabel) TAB
Eén regel omhoog Pijl-omhoog
Eén regel omlaag Pijl-omlaag
Naar het einde van de regel CMD + PIJL-RECHTS of END
Naar het begin van de regel CMD + PIJL-LINKS of HOME
Eén scherm omhoog (schuiven) Page Up
Eén scherm omlaag (schuiven) Page Down
Naar het begin van de volgende pagina CMD + PAGE DOWN
Naar het begin van de vorige pagina CMD + PAGE UP
Naar het einde van een document CMD + ENDMacBook:
CMD + FN + PIJL-RECHTS
Naar het begin van het document CMD + HOMEMacBook:
CMD + FN + PIJL-LINKS
Naar het vorige invoegpunt gaan SHIFT + F5

Tekst en afbeeldingen selecteren

Uitbreiding van de selectie Druk op
Door meerdere items te selecteren die niet aan elkaar grenzen Het eerste gewenste item selecteren,  Commandingedrukt houden en de andere items selecteren
Eén teken naar rechts SHIFT + PIJL-RECHTS
Eén teken naar links SHIFT + LEFT ARROW
Eén woord naar rechts SHIFT + ALT + PIJL-RECHTS
Eén woord naar links SHIFT + ALT + PIJL-LINKS
Naar het einde van de regel CMD + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END
Naar het begin van de regel CMD + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + END
Eén regel omlaag SHIFT + PIJL-OMLAAG
Eén regel omhoog SHIFT + PIJL-OMHOOG
Naar het einde van de alinea CMD + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Naar het begin van de alinea CMD+ SHIFT + PIJL-OMHOOG
Eén scherm omlaag SHIFT + PAGE DOWN
Eén scherm omhoog SHIFT + PAGE UP
Naar het begin van het document CMD + SHIFT + HOME
Naar het einde van het document CMD + SHIFT + END
Tot het einde van het venster ALT +  CMD + SHIFT + PAGE DOWN
Het gehele document selecteren CMD + A
Naar een verticaal tekstblok CMD + SHIFT + F8, en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
Naar een bepaalde positie in het document F8, en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Bewerking Druk op
De inhoud van de volgende cel selecteren TAB
De inhoud van de vorige cel selecteren SHIFT + TAB
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken
Een kolom selecteren Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken
Een selectie (of blok) uitbreiden CMD + SHIFT + F8 , en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
De selectie verkleinen SHIFT + F8
Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen Het eerste gewenste item selecteren,  Command ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

Bewerking Druk op
De uitbreidingsmodus inschakelen F8Als u in de modus Uitgebreide selectie op een locatie in het document klikt, wordt de huidige selectie naar die locatie uitgebreid.
Het eerste teken naar links selecteren F8 en vervolgens PIJL-LINKS
Het eerste teken naar rechts selecteren F8 en vervolgens PIJL-RECHTS
Een selectie uitbreiden Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie en het document.
De selectie verkleinen SHIFT + F8
De uitbreidingsmodus uitschakelen ESC

Tekst en afbeeldingen bewerken

Bewerking Druk op
Tekst of afbeeldingen kopiëren CMD + C of F3
Een stijl kopiëren CMD + SHIFT + C
Een stijl plakken CMD + SHIFT + V
Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap CONTROL + ALT + C
Tekst of afbeeldingen verplaatsen CMD + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op  CMD + V of F4 )
Afbeeldingen invoegen via de fotobrowser CMD + CTRL + M
AutoTekst maken ALT + F3
AutoTekst invoegen CMD + ALT + SHIFT + V
De inhoud van het Klembord plakken. CMD + V of F4
Plakken speciaal CMD + CTRL + C
Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen CMD + ALT + SHIFT + V
De inhoud van de Prikker plakken CMD + SHIFT + F3
Eén teken naar links verwijderen DELETE
Eén woord naar links verwijderen CMD + DELETE
Eén teken naar rechts verwijderen  Backspace of CLEAR
Het woord rechts van de cursor verwijderen CMD +  backspace
Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren. CMD + X of F2
De laatste bewerking ongedaan maken CMD + Z
De laatste bewerking herhalen CMD + SHIFT + Z
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike CMD + F3

Alinea’s uitlijnen en opmaken

Bewerking Druk op
Een alinea centreren CMD + E
Een alinea uitvullen CMD + J
Een alinea links uitlijnen CMD + L
Een alinea rechts uitlijnen CMD + R
Een alinea links laten inspringen CONTROL + SHIFT + M
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen CMD + SHIFT + M
Verkeerd-om inspringen CMD + T
Een verkeerd-om inspringing verwijderen CMD + SHIFT + T
AutoOpmaak starten CMD + ALT + K
De stijl Standaard toepassen CMD + SHIFT + N
De stijl Kop 1 toepassen CMD + ALT + 1
De stijl Kop 2 toepassen CMD + ALT + 2
De stijl Kop 3 toepassen CMD + ALT + 3
De lijststijl toepassen wanneer de cursor aan het begin van een regel staat CMD + SHIFT + L
Een vaste spatie invoeren ALT + SPATIEBALK

De regelafstand instellen

De regelafstand instellen op Druk op
Regelafstand 1 CMD + 1
Regelafstand 2 CMD + 2
Regelafstand 1,5 CMD + 5
Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen. CMD + 0 (nul)

Tekens opmaken

Bewerking Druk op
Het lettertype wijzigen CMD + SHIFT + F
De tekengrootte vergroten CMD + SHIFT + >
De tekengrootte verkleinen CMD + SHIFT + <
De tekengrootte met één punt vergroten CMD + ]
De tekengrootte met één punt verkleinen CMD + [
De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak) CMD + D
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen SHIFT + F3
Helemaal in hoofdletters opmaken CMD + SHIFT + A
Opmaak Vet toepassen of verwijderen CMD + B
Tekst onderstrepen CMD + U
Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen CMD + SHIFT + W
Tekst dubbel onderstrepen CMD + SHIFT + D
Opmaak cursief toepassen of verwijderen CMD + I
Helemaal in klein kapitaal opmaken CMD + SHIFT + K
Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald) CMD + GELIJKTEKEN
Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald) CMD + SHIFT + PLUSTEKEN
Doorhaalopmaak toepassen CMD + SHIFT + X

Speciale tekens invoegen

Invoeging Druk op
Een leeg veld CMD + F9
Regeleinde SHIFT + RETURN
Pagina-einde CMD + ENTER
Kolomeinde CMD + SHIFT + RETURN
Vast afbreekstreepje CMD + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE
Het copyrightsymbool ALT + G
Symbool voor geregistreerd handelsmerk ALT + R
Handelsmerksymbool ALT + 2
Beletselteken ALT + PUNTKOMMA

Velden invoegen

Invoeging Druk op
Veld DATE CONTROL + SHIFT + D
Veld LISTNUM CMD + ALT + SHIFT + L
Veld PAGE CONTROL + SHIFT + P
Veld TIME CONTROL + SHIFT + T
Een leeg veld CMD + F9

Werken met velden

Bewerking Sneltoets
Geselecteerde velden bijwerken F9
Een veld ontkoppelen CMD + SHIFT + F9
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat SHIFT + F9
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten ALT + F9
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten ALT + SHIFT + F9
Naar het volgende veld gaan F11
Naar het vorige veld gaan SHIFT + F11
Een veld vergrendelen CMD + F11
Een veld ontgrendelen CMD + SHIFT + F11

Documentoverzicht

Bewerking Sneltoets
Een alinea verhogen CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS
Een alinea verlagen CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS
Een alinea verlagen naar platte tekst CMD + SHIFT + N
Geselecteerde alinea’s omhoog verplaatsenDeze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Mission Control voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Mission Control of u kiest (minteken) om deze uit te schakelen. CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Geselecteerde alinea’s omlaag verplaatsenDeze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Applicatievensters voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op SysteemvoorkeurenMission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Applicatievensters of u kiest (minteken) om deze uit te schakelen. CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Tekst onder een kop uitvouwen CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN
Tekst onder een kop samenvouwen CONTROL + SHIFT + MINTEKEN
Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen CONTROL + SHIFT + A
De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven CONTROL + SHIFT + L
Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven CONTROL + SHIFT + <KOPNIVEAU>

Documenten redigeren

Bewerking Sneltoets
Een opmerking invoegen CMD + ALT + A
Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen CMD + SHIFT + E
Naar het begin van een opmerking gaan HOME
Naar het einde van een opmerking gaan END (De toets END is niet op alle toetsenborden beschikbaar)
Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster CMD + HOME
Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster CMD + END

Documenten afdrukken

Bewerking Druk op
Een document afdrukken CMD + P

De invoegpositie in een tabel verplaatsen

Bewerking Toetsen
Naar de volgende cel gaan TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)
Naar de vorige cel gaan SHIFT + TAB
Naar de vorige of volgende rij gaan PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Naar de eerste cel in de rij gaan CONTROL + HOME
Naar de laatste cel in de rij gaan CONTROL + END
Naar de eerste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE UP
Naar de laatste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE DOWN
Een nieuwe alinea beginnen RETURN
Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen TAB aan het einde van de laatste rij
Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document RETURN bij het begin van de eerste cel
Een rij invoegen CMD + CONTROL + I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Bewerking Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal
Kolomformaten aan de rechterkant behoudenDe breedte van een tabel wijzigen Geen toets
Eén kolomregel verplaatsenDe breedte van een tabel behouden SHIFT
Alle kolommen aan de rechterkant even groot makenDe breedte van een tabel behouden CMD + SHIFT
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigenDe breedte van een tabel behouden CMD

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips 

  • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op ALT bij deze sneltoetsen.
  • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op ALT te drukken bij de sneltoetsen.
Bewerking Op de sneltoetsen drukken eneen kolomgrens verslepen
Eén kolomregel verplaatsenDe breedte van een tabel behouden Geen toets
Kolomformaten aan de rechterkant behoudenDe breedte van een tabel wijzigen SHIFT
Alle kolommen aan de rechterkant even groot makenDe breedte van een tabel behouden CMD + SHIFT
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigenDe breedte van een tabel behouden CMD

Alinea’s en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging Toetsen
Nieuwe alinea in een cel RETURN
Tabteken in een cel ALT + TAB

Gegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Bewerking Sneltoets
Een document samenvoegen CONTROL + SHIFT + N
Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken CONTROL + SHIFT + E
Op fouten controleren CONTROL + SHIFT + K
Een samenvoegveld invoegen CONTROL + SHIFT + F

Voetnoten en eindnoten

Invoeging Sneltoets
Een voetnoot CMD + ALT + F
Een eindnoot CMD + ALT + E

Meer informatie: support.office.com

 

[bron:https://support.office.com/nl-nl/article/Sneltoetsen-in-Word-2016-voor-Mac-3256d48a-7967-475d-be81-a6e3e1284b25]
Print page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *